Богатство на природни забележителности!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС Сандански“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Сандански”
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС/ДЛС Сандански“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС Сандански”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС САНДАНСКИ
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „САНДАНСКИ”
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС САНДАНСКИ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Санданаски през 2022г
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Сандански
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване през 2022 г.
ВЪТРЕШНИ правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конфликт на интереси.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Сандански през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от горскостопанските дейности.
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Сандански"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Сандански“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Сандански
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Сандански
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Сандански“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Сандански
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Сандански“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Политика на ТП ДГС Сандански срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности