Богатство на природни забележителности!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС САНДАНСКИ“

Държавно горско стопанство „Сандански” е основано през 1929 г.

Разположено е основно върху югозападните склонове на Пирин планина, източните склонове на Огражден и югоизточните на Малешевска планина.

Релефът е силно пресечен, с ясно очертани била и дълбоко врязани долове.

Надморската височина е в широк диапазон от 85 до 2150 метра.

Горите в стопанството попадат във водосбора на река Струма и нейните по-големи притоци Санданска Бистрица, Мелнишка река и др.

Общата площ на държавните горски територии е 21 112 ха, като над 70% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 50%.

От иглолистните дървесни видове с най-голямо участие са белият бор, черният бор и смърчът.

Широколистните гори са доминирани от бука, косматия дъб, зимния дъб и келявия габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 22 637 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Липница“ с площ 86 дка и „Манастирчето“ –19 дка.

В ТП „ДГС Сандански“ са обособени 4 държавни дивечовъдни участъка – „Ахматица“ с площ 2366 ха, „Равна бука“ с площ 2384 ха, „Валеста скала“ с площ 1968 ха и „Лопово“ с площ 959 ха.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, чакалът, яребицата и др.

Много живописни туристически маршрути в алпийската част на Национален парк „Пирин“ започват от територията на ТП „ДГС Сандански“.

Сред най-атрактивните курортни местности е Попина лъка, където се намира едноименният водопад.

Изключително подходяща дестинация за винен туризъм е районът на архитектурния резерват гр. Мелник и с. Рожен, разположени сред величествените Мелнишки пирамиди.

Гастрономичните и сомелиерските преживявания могат да бъдат съчетани и с културен туризъм, чрез посещаване на внушителните руини на крепостта на Деспот Слав, разположена на платото южно от Мелник, на Роженския манастир „Рождество Богородично“ с чудотворната икона „Св. Богородица – Портаитиса“, на множеството черкви и параклиси в региона.

Адрес: гр. Сандански 2800, Област Благоевград

Ул.: „Христо Ботев” № 35

Тел./факс: 0746/3 20 37

Електронна поща: dgs_sandanski@abv.bg

https://dgs-sandanski.uzdp.bg

Виж още